Susisiekite:+370 682 04439 kaunas@sportturas.lt
0
Atgal
Pradžia  / Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygos


INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SPORTTURAS.LT PIRKIMO SĄLYGOS


1. Prekių garantija ir grąžinimo sąlygos

1. 1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybiškas, komplektiškas ir tinkamoje pakuotėje Prekes.

1. 2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

1. 2. 1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

1. 2. 2.  atitinkamai sumažinti prekės kainą;

1. 2. 3..per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

1. 2. 4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

1. 2. 5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

1. 3. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas

1. 4. Pirkėjas, patikrinęs Pardavėjo pateiktas prekes jų priėmimo metu, privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie akivaizdžius prekių kokybės trūkumus, nekomplektiškumą arba pakuotės netinkamumą arba prekių asortimento ir kiekio neatitikimą. Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie tokius trūkumus ar neatitikimus, kurių negalima pastebėti prekių priėmimo metu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių priėmimo dienos.

1. 5. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

 1. 6. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

1. 7. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

2. Prekių pristatymas

2. 1. Užsakytas prekes Lietuvos ribose pristatome nemokamai, jei vieno užsakymo kaina viršija 150.00 EUR (517.92 LT). Jei užsakymo kaina neviršija 150,00 EUR (517.92 LT) imamas papildomas 3,80 EUR mokestis.
Sunkioms arba didelių gabaritų prekėms (gimnastikos sienelės, gimnastikos čiužiniai, stalo teniso stalai, svarmenys ir pan.) gali būti taikomi atskiri pristatymo įkainiai nurodyti pateikiamoje sąskaitoje faktūroje arba pasiūlyme.
Prekių pristatymas - per 2 - 3 d.d, nuo pinigų patekimo į mūsų sąskaitą, jei sandėlyje neturime, pristatymo terminas nurodytas prie prekės. Apie tikslų pristatymo terminą informuosime iškart po užsakymo pateikimo.

2. 2. Jei pirkėjas pasirinko mokėjimo būdą "grynaisiais pinigais pristatymo metu" , tai jam kainuos papildomai  3.77 EUR.

2. 3. Siuntos pristatymas į Kuršių Neriją - papildomas 31.86 EUR mokestis

2. 4. Atsiimti prekes patys galite tik mūsų Kauno ir Panevežio parduotuvėse.

3. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

3. 1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

3. 2. Klientas turi teisę:

3. 2. 1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. 2. 2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3. 2. 2. 1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir Klientas pažeidė pakuotės apsaugas;

3. 2. 2. 2. Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

3. 2. 2. 3. Kosmetikos, parfumerijos ir tualetinius preparatus;

3. 2. 2. 4. Vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužėlius.

3. 3. Klientas įsipareigoja:

3. 3. 1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

3. 3. 2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

3. 3. 3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

3. 3. 4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes;

3. 3. 5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

3. 3. 6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

3. 4. Pardavėjas turi teisę:

3. 4. 1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

3. 4. 2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

3. 4. 3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

3. 4. 4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3. 4. 5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

3 .4. 6. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas pasirenka atsiskaitymą grynais pinigais ir neatvyksta atsiimti Prekės, Pardavėjui nepavykus su Klientu susisiekti su Klientu per 7 (septynias) darbo dienas.

3. 5. Pardavėjas įsipareigoja:

3. 5. 1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

3. 5. 2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;

3. 5. 3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

3. 5. 4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

3. 5. 5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;

3. 5. 6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

3. 5. 7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

3. 5. 8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

3. 5. 9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

3. 6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

3. 7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

3. 8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

3. 9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

3. 10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

4. Kitos nuostatos

4. 1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. 2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

4. 3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.